Sunday, September 13, 2015

Bob Akwaboa - Fidie Wura 
 
Master Bob Akwaboah and his Supreme Internationals
 
Fidie Wura
 
Ambassador LPAM 022
 
side one:
1 Fidie Wura Ba Na Wo Be Hunu   
2 Meko Gya Mediya Kwan   
3 Mete Ase Na Mennpe Nsa   
4 Nyame Ammo Me Kowensanni   
5 Manye Yie   side two:
1 Medofo Mma Wo Were Fime   
2 Ye Ye Adwuma Ma Owuo   
3 Menom Nsa Makae Masem   
4 Meko Me Die Mu (Konkontimaa)   
5 Onipa Nse Hwee
thank you to Osibisaba blog for sharing this wonderful album: http://osibisaba.blogspot.com/2011/05/akwaboas-band-fidie-wura.html
No comments: